Psychologische begeleiding

Werk weer leuk maken!

Psychologische begeleiding.
(Ton Fontijn) heeft 20 jaar expertise in het behandelen van psychische problemen. Ik heb dit jaren gedaan vanuit mijn psychologen praktijk in Nieuwerkerk aan den IJssel en sinds 2017 heb ik deze dienst ondergebracht bij Cedrus.

Het gaat hier om de behandelingen van mensen met psychische klachten.

 • Door gestuurd via de huisarts. In de verwijsbrief van de huisarts staat dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ  gaat.
 • Komen zelf met hun probleem en betalen zelf, of gaan voor financiering naar huisarts (BGGZ), leidinggevende of bedrijfsarts.
 • Werkgever stuurt door en betaald  de rekening
Inhoud

Mijn positie als eerstelijnspsycholoog in de Generalistische Basis GGZ is vergelijkbaar met die van een huisarts. Mijn werkwijze? Ik werk praktisch, probleemgericht en kort als het kan en ik bied langere, inzichtgevende behandelingen aan als het nodig is.

Ik wil graag laagdrempelig, makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Jouw vraag en jij als persoon staan bij mij centraal en ik wil je daarbij zo snel mogelijk hulp kunnen bieden. Vandaar dat ik doorgaans geen, of slechts een korte wachtlijst heb.

Daarnaast heb ik net als je huisarts de functie om problemen te diagnosticeren en indien nodig mensen te verwijzen naar meer passende hulp. Ik werk nauw samen met huisartsen en we hebben, met jouw toestemming, waar nodig, overleg. Daarnaast werk ik samen met andere disciplines in de geestelijke gezondheidszorg waaronder een psychotherapeute, psychiater, haptonoom en de praktijkondersteuner GGZ  van enkele huisartsen.

Voor wie?

Problemen waarvoor u bij mij terecht kunt:

 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst en onzekerheid
 • Burn out
 • Dwangmatige handelingen of gedachten die terugkeren
 • Impulsief gedrag of boosheid
 • Druk gedrag
 • Problemen in de omgang met mensen
 • Relatieproblemen in combinatie met een psychische stoornis
 • Seksuele problemen
 • Eetproblemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Werk- en studieproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Verlieservaringen (cq trauma’s) als hierin vastgelopen wordt
 • Zelfbeeld
 • Identiteitsverwarring
 • Persoonlijkheidsproblemen
Werkwijze
Aanmelden

Het eerste contact heeft u met mij, Ton Fontijn. Wanneer u zich ons aanmeldt volgt een telefonische intake.Hierin worden uw gegevens genoteerd zoals uw geboortedatum, uw huisarts, uw verzekering, Voor vergoede zorg heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Daarnaast wordt gevraagd naar uw reden van aanmelding en uw hulpvraag. U krijgt verdere informatie over de praktijk waarin u wordt geïnformeerd over eventuele wachttijden. Tenslotte wordt u ofwel op de wachtlijst geplaatst of er wordt bij afwezigheid van wachttijden direct een eerste afspraak gemaakt. U krijgt vervolgens een bevestigingsbrief, onze praktijkregels en een intake-formulier van ons toegestuurd per mail.

De eerste afspraak

De eerste afspraak met de psycholoog is een intake/kennismakingsgesprek van ca 60 minuten, waarin met u nader in kaart gebracht wordt waar u mee zit en wat u zou willen bereiken binnen een behandeling. Na afloop van het eerste en soms na afloop van het tweede gesprek, krijgt u vragenlijsten mee zodat wij sneller en meer inzicht in de klachten krijgen alsmede iets meer specifiek kunnen zeggen over de duur en de soort behandeling welke voor u geschikt zou zijn. Wanneer de intakefase is afgerond (1 -3 gesprekken), volgt een adviesgesprek waarin de diagnose aan u wordt voorgelegd en samen met u kan worden besproken wat er kan worden gedaan. De duur van een behandeltraject varieert  van 3 tot 12 consultenvan 45-60 minuten, waarbij het gemiddelde op ongeveer 6 tot 8 consulten blijkt te liggen binnen de Basis GGZ.

Doorverwijzing

Wij kunnen u adviseren, behandelen of doorverwijzen: soms gebeurt het dat de problematiek zo complex is of meer intensieve behandeling is geïndiceerd dat het beter is als u door een meer gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door een psychiater. Voor deze hulpverleners krijgt u dan een verwijzing.

Doel

Het doel van de gesprekken is om de klachten te laten afnemen, door anders te leren denken of om te gaan met uw problemen. Er wordt van u een actieve inzet gevraagd. Na een aantal gesprekken wordt samen met u de vooruitgang besproken en kan het traject worden bijgesteld.

kwalificaties

Kwalifikaties/Registraties

Ton Fontijn

      • Geregistreerd als Gz-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) in het BIG-register onder nummer: 69051523125
      • Psycholoog NIP
      • De AGB code van de praktijk: 94- 94004325
      • De AGB code van de psycholoog: 94-94003792
      • Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
      • Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialisten (NvGzp)
      • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals (Noloc).
Kwaliteit

Registraties

Ik ben wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (zie BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Daarnaast heb ik verschillende registraties en kwalificaties. Wij werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en houden ons aan de kwaliteitseisen van NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen). Wij vergroten en verdiepen onze kennis op specifiek terrein middels lidmaatschappen van diverse verenigingen.

 

Klachten 

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door de psycholoog, de rekening. Hebt u vragen of klachten, laat het dan weten. Zo ontstaat de mogelijkheid om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u het recht om als cliënt een klacht in te dienen. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar de praktijk. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging.

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u (of over uw kind). Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor schriftelijk uw toestemming heeft gegeven. Uw behandelend psycholoog kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collegae binnen de praktijk teneinde de behandeling te optimaliseren.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Kwaliteitsstatuut. (Psychologie2b is een onderdeel van Cedrus).

Behandel Methoden

Cognitieve therapie en gedragstherapie.

De combinatie bestaat uit:

  *Hoe wij naar gebeurtenissen kijken/ hoe wij de dingen die ons overkomen interpreteren. Daar ontstaat ook ons beeld over onszelf uit en zo kunnen we onzeker worden in combinatie met:
  *Hoe je doet want dat beïnvloedt weer hoe je je voelt. Bijvoorbeeld: Als je uit angst bepaalde situaties vermijdt dan zal de angst groter gaan worden in plaats van afnemen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Hypnose

Van hypnose of trance zou je kunnen spreken als er sprake is van een toestand van diepe concentratie en ontspanning waarbij je minder geneigd bent om in je vaste en gebruikelijke patronen te denken (welke vaak een rol spelen in je problemen) en meer openstaat voor creatieve en oplossingsgerichte manieren van waarnemen, denken en handelen.
Zoals hierboven omschreven is hypnose of trance een fenomeen dat we allemaal wel meer of minder kennen en meemaken. In de therapie benutten we dit als hulpmiddel om te komen tot oplossingen, inzichten en verminderen van je klachten.

Mindfulness

Een mindful, “aandachtig” leven betekent niet eindeloos in de lotushouding zitten en mediteren. Het betekent je leven bewust leven alsof elk moment ertoe doet. Mindfulness is het tegenovergestelde van de automatische piloot. Genieten van de positieve dingen, maar ook de onvermijdelijke negatieve gevoelens en gebeurtenissen durven ervaren. Ervaren, observeren en accepteren zonder meteen een oordeel te vellen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Systemisch werken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

Cognitieve therapie en gedragstherapie

Cognitieve therapie en Gedragstherapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan.

Cognitieve therapie gaat uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Cognitieve therapie is vooral geïnteresseerd in de wijze waarop de client zich in moeilijke situaties gedraagt.

In gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe iemand handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Binnen gedragstherapie inventariseren gedragspsycholoog en client samen probleemgedrag en bedenken en oefenen zij nieuw, beter passend  gedrag.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Cognitieve Therapie en Gedragstherapie vergelijkbare effecten hebben op probleemgedrag. Ook is steeds duidelijk dat de wijze van beide methoden, huiswerk, oefenen en samenwerken tussen de psycholoog en client, goed op elkaar aansluit.

 

EMDR

Wanneer iemand een schokkende gebeurtenis meemaakt is het normaal dat er stressklachten ontstaan als nachtmerries, schrikachtigheid en vermijding. De meeste mensen herstellen met steun van hun sociale omgeving vanzelf. Wanneer de klachten na enkele weken niet verminderen of erger worden kan EMDR worden ingezet.

EMDR is een methode die niet wordt gekenmerkt door praten, maar vooral door beleven. Van deze belevingstherapie is wetenschappelijk  aangetoond dat het mogelijk is kwellende herbelevingen van vroegere gebeurtenissen kwijt te raken.

De laatste jaren wordt met EMDR een grote variëteit van andere aandoeningen behandelt, waarbij de klachten of symptomen zonder uitzondering worden gevoed, of in stand gehouden door herinneringen aan gebeurtenissen die op een of andere manier betekenisvol zijn geweest.

Internetbehandeling

Binnen onze visie past dat je je sneller beter voelt wanneer je zelf de regie hebt en tegelijkertijd je omgeving bij de behandeling betrekt. Naast de gesprekken met uw behandelaar kan Therapieland gebruikt worden; dit is een uniek online platform. Via vragenlijsten, video opdrachten en zelfobservaties kan de patiënt op een zelfgekozen tijd en in een eigen tempo werken aan het overwinnen van klachten. Deze effectieve en betrouwbare online programma’s helpen om psychische klachten te verminderen en je weer gezond en vitaal te voelen.

Wat kost het?
 1. TARIEVENPsychologenpraktijk Cedrus (psychologie 2b) 2019

  De behandeling Behandeltrajecten

  Bij aanvang van de behandeling moet een keuze gemaakt worden voor één van de volgende trajecten:

  Basis GGZ

  Behandelingen in de basis GGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering. M.a.w. niet vanuit de aanvullende verzekering. Dat betekent dat je rekening moet houden met uw jaarlijkse eigen risico.

  Uw psycholoog heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeringen. Dit betekent dat de vergoeding op restitutie basis gaat. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polisvorm: budgetpolis, naturapolis of restitutiepolis. ( zie overzicht op www.contactvrijepsycholoog.nl) Aangezien sommige zorgverzekeraars aanvullende voorwaarden stellen, adviseer ik jou alvorens een behandeltraject bij mij te starten zelf na te vragen ( advies: via email of schriftelijk ) bij jouw eigen verzekeraar in hoeverre zij jouw behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ vergoeden bij een GZ psycholoog. IK ben een vrijgevestigde psycholoog in het bezit in van een Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut’ en heb bewust geen contracten  afgesloten verzekeraars.

  Verwijzing huisarts

  Om voor behandeling in de basis GGZ in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts (of bedrijfsarts of medisch specialist) noodzakelijk. Op deze verwijzing moet expliciet vermeld staan dat het een verwijzing naar de basis GGZ betreft. Dan komt je ook bij mij in aanmerking voor verwerkte zorg.

   Communicatie met verwijzer

  In het belang van uw behandeling kan het nuttig zijn om te overleggen met uw huisarts c.q. verwijzer. Na afsluiting van de behandeling is het gebruikelijk een eindrapportage te sturen naar de huisarts/verwijzer. Dit kan echter alleen na jouw toestemming. Bij de akkoordverklaring aan het eind van deze behandelovereenkomst wordt je gevraagd deze toestemming te geven.

  Dossiervorming

  Vanaf 2017 is het verplicht als GZ psycholoog binnen de basis GGZ om de patiëntengegevens op te slaan in een beveiligd Elektronisch Patiënten Dossier
  ( EPD). Het EPD waar ik mee werk heet Intramed.

  Financiële afhandeling 1) Basis GGZ

  De nota ontvangt je pas na afsluiting van de behandeling.
  De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van de prestatie (produktgroep) die jouw psycholoog met je heeft afgesproken. Ook als de behandeling voortijdig door je wordt afgebroken blijft het tarief van de afgesproken prestatie gelden (conform de richtlijnen van het NZA). Zie tarieven 2019.
  Het is mogelijk dat gaandeweg het behandeltraject blijkt dat de problematiek ernstiger of complexer is dan aanvankelijk was ingeschat en je samen met jouw psycholoog besluit om de prestatie ( Kort, Middel of Intensief ) op te hogen.

  De eindfactuur

  Deze factuur is het bewijs van de geleverde zorg voor de verzekering. Je moet deze factuur zelf indienen bij je verzekering. Afhankelijk van jouw verzekeringsmaatschappij, polisvorm en eigen risico krijgt je een deel of het gehele bedrag van deze factuur vergoed.
  De hoogte van de vergoeding dient je zelf na te vragen bij je verzekering.
  Het bedrag van de eindfactuur is tevens het bedrag dat je over moet maken aan jouw psycholoog.

  Onverzekerde zorg

  U krijgt een factuur na 1 of meerdere gesprekken. Zie tarieven 2019.
  Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.

  Niet nagekomen afspraken

  Wanneer je jouw afspraak niet minstens 24 uur van te voren hebt afgezegd, krijgt je van jouw psycholoog een factuur van € 60,00 als je een afspraak niet nakomt. Deze factuur wordt niet vergoed door jouw verzekering.

  Betalingsvoorwaarden

  De betalingsvoorwaarden treft je aan op deze website en zijn op verzoek verkrijgbaar.

  Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

  Prestatie Tarief * 2019
  Basis ggz Kort (BK) € 507,62
  Basis ggz Middel (BM) € 864,92
  Basis ggz Intensief (BI) € 1.356,25
  Basis ggz Chronisch (BC) € 1.251,70
  Onvolledig product € 207,19
  Onverzekerd product Consult (OVP/OZP) € 105,25

  Voor overige prestaties, zoals keuringen en onderzoek ten behoeve van verzekeraars en werkgevers, gelden afzonderlijke maximumtarieven. In 2019 is dit voor:

  • rapporten aan een bedrijfsarts, verzekeringsarts of (via de patiënt) aan het CBR: € 97,50 .

  *) De eindnota op basis van bovenstaande tabel ontvangt je als de behandeling is afgesloten.

  Tarieven Onverzekerde Zorg

  Telefonisch consulten of email-consulten worden op basis van tijd gefactureerd, met een minimum van een kwart consult

  Privacy Geheimhouding

  Alles wat je jouw psycholoog vertelt, valt onder de geheimhoudingsplicht van de psycholoog. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming wordt geen informatie aan anderen verstrekt over jou of over jouw behandeling.

  Registratie

  Registratie van je gegevens vindt plaats volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. je hebt inzagerecht in jouw dossier. Psychologen zijn wettelijk verplicht om privacygevoelige informatie te verstrekken aan het DIS, een centraal orgaan dat informatie verzamelt over de GGZ. Onder deze informatie vallen jouw persoonsgegevens en de diagnose waarvoor je in behandeling bent. Middels een ‘opt-out’ regeling hoeft jouw behandelaar deze gegevens echter niet aan te leveren. Hiervoor moet u dan wel een privacyverklaring tekenen.

  ROM meting

  Landelijk ROM’men is onderdeel van het kwaliteitsstatuut, waardoor de SBG-aanlevering verplicht is vanaf 1 januari 2017. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. De effectiviteit van de hulpverlening wordt gemeten via het laten invullen van vragenlijsten, welke geanonimiseerd via de Stichting Vrijgevestigd ROM, SVR, moeten worden aangeleverd aan SBG, Stichting Benchmark GGZ.

  Als je hier bezwaar tegen hebt kunt je dat ook aangeven in de privacyverklaring.

  Klachtenregeling en Geschillenregeling

  Als je klachten hebt over de behandeling kunt je dat met jouw psycholoog bespreken. Komt je er samen niet uit, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de NVGzP, de beroepsvereniging waar jouw psycholoog bij is aangesloten. Zie hiervoor: www.NVGzP.nl.

  Behandeltraject
  De behandeling zal starten met een intake. De intake zal bestaan uit minimaal 1 gesprek. Voor de intake is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. In de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ gaat. De huisarts dient bij de verwijzing een vermoedelijke DSM-IV diagnose in te vullen. De verwijsbrief moet verder voorzien zijn van de AGB-code van de huisarts.

`kosten voor werkgever

Niet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde zorg.

Als wij op basis van uw klachten, tijdens de intake constateren dat u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan zal dit tijdig met u worden besproken.

Werk gerelateerde problemen komen veel voor (bv. burn out klachten) de werkgever is er vaak veel aangelegen hun mensen weer snel te laten herstellen en hun op een gezonde manier te laten werken. Werkgever zijn dan ook vaak bereid de kosten of een deel van de kosten op zich te nemen.