Psychologische begeleiding

Zo kort als het kan en zo lang als nodig!

Psychologische begeleiding.
(Ton Fontijn) heeft 20 jaar expertise in het behandelen van psychische problemen. Ik heb dit jaren gedaan vanuit mijn psychologen praktijk in Nieuwerkerk aan den IJssel en sinds 2017 heb ik deze dienst ondergebracht bij Cedrus.

Het gaat hier om de behandelingen van mensen met psychische klachten.

 • Door gestuurd via de huisarts. In de verwijsbrief van de huisarts staat dat het om een verwijzing naar Generalistische Basis GGZ  gaat.
 • Komen zelf met hun probleem en betalen zelf, of gaan voor financiering naar huisarts (BGGZ), leidinggevende of bedrijfsarts.
 • Werkgever stuurt door en betaald  de rekening
Inhoud

Mijn positie als eerstelijnspsycholoog in de Generalistische Basis GGZ is vergelijkbaar met die van een huisarts. Mijn werkwijze? Ik werk praktisch, probleemgericht en kort als het kan en ik bied langere, inzichtgevende behandelingen aan als het nodig is.

Ik wil graag laagdrempelig, makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Jouw vraag en jij als persoon staan bij mij centraal en ik wil je daarbij zo snel mogelijk hulp kunnen bieden. Vandaar dat ik doorgaans geen, of slechts een korte wachtlijst heb.

Daarnaast heb ik net als je huisarts de functie om problemen te diagnosticeren en indien nodig mensen te verwijzen naar meer passende hulp. Ik werk nauw samen met huisartsen en we hebben, met jouw toestemming, waar nodig, overleg. Daarnaast werk ik samen met andere disciplines in de geestelijke gezondheidszorg waaronder een psychotherapeute, psychiater, haptonoom en de praktijkondersteuner GGZ  van enkele huisartsen.

Voor wie?

Problemen waarvoor u bij mij terecht kunt:

 • Somberheid en depressieve gevoelens
 • Angst en onzekerheid
 • Burn out
 • Dwangmatige handelingen of gedachten die terugkeren
 • Impulsief gedrag of boosheid
 • Druk gedrag
 • Problemen in de omgang met mensen
 • Relatieproblemen in combinatie met een psychische stoornis
 • Seksuele problemen
 • Eetproblemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Werk- en studieproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Verlieservaringen (cq trauma’s) als hierin vastgelopen wordt
 • Zelfbeeld
 • Identiteitsverwarring
 • Persoonlijkheidsproblemen
Werkwijze
Aanmelden

Het eerste contact heeft u met mij, Ton Fontijn. Wanneer u zich ons aanmeldt volgt een telefonische intake.Hierin worden uw gegevens genoteerd zoals uw geboortedatum, uw huisarts, uw verzekering, Voor vergoede zorg heeft u altijd een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Daarnaast wordt gevraagd naar uw reden van aanmelding en uw hulpvraag. U krijgt verdere informatie over de praktijk waarin u wordt geïnformeerd over eventuele wachttijden. Tenslotte wordt u ofwel op de wachtlijst geplaatst of er wordt bij afwezigheid van wachttijden direct een eerste afspraak gemaakt. U krijgt vervolgens een bevestigingsbrief, onze praktijkregels en een intake-formulier van ons toegestuurd per mail.

De eerste afspraak

De eerste afspraak met de psycholoog is een intake/kennismakingsgesprek van ca 60 minuten, waarin met u nader in kaart gebracht wordt waar u mee zit en wat u zou willen bereiken binnen een behandeling. Na afloop van het eerste en soms na afloop van het tweede gesprek, krijgt u vragenlijsten mee zodat wij sneller en meer inzicht in de klachten krijgen alsmede iets meer specifiek kunnen zeggen over de duur en de soort behandeling welke voor u geschikt zou zijn. Wanneer de intakefase is afgerond (1 -3 gesprekken), volgt een adviesgesprek waarin de diagnose aan u wordt voorgelegd en samen met u kan worden besproken wat er kan worden gedaan. De duur van een behandeltraject varieert  van 3 tot 12 consultenvan 45-60 minuten, waarbij het gemiddelde op ongeveer 6 tot 8 consulten blijkt te liggen binnen de Basis GGZ.

Doorverwijzing

Wij kunnen u adviseren, behandelen of doorverwijzen: soms gebeurt het dat de problematiek zo complex is of meer intensieve behandeling is geïndiceerd dat het beter is als u door een meer gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld door een psychiater. Voor deze hulpverleners krijgt u dan een verwijzing.

Doel

Het doel van de gesprekken is om de klachten te laten afnemen, door anders te leren denken of om te gaan met uw problemen. Er wordt van u een actieve inzet gevraagd. Na een aantal gesprekken wordt samen met u de vooruitgang besproken en kan het traject worden bijgesteld.

kwalificaties

Kwalifikaties/Registraties

Ton Fontijn

      • Geregistreerd als Gz-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) in het BIG-register onder nummer: 69051523125
      • Psycholoog NIP
      • De AGB code van de praktijk: 94- 94004325
      • De AGB code van de psycholoog: 94-94003792
      • Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
      • Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialisten (NvGzp)
      • Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals (Noloc).
Kwaliteit

Registraties

Ik ben wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (zie BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Daarnaast heb ik verschillende registraties en kwalificaties. Wij werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en houden ons aan de kwaliteitseisen van NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen). Wij vergroten en verdiepen onze kennis op specifiek terrein middels lidmaatschappen van diverse verenigingen.

 

Klachten 

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door de psycholoog, de rekening. Hebt u vragen of klachten, laat het dan weten. Zo ontstaat de mogelijkheid om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u het recht om als cliënt een klacht in te dienen. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar de praktijk. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging.

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u (of over uw kind). Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor schriftelijk uw toestemming heeft gegeven. Uw behandelend psycholoog kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collegae binnen de praktijk teneinde de behandeling te optimaliseren.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Kwaliteitsstatuut. (Psychologie2b is een onderdeel van Cedrus).

Behandel Methoden

Cognitieve therapie en gedragstherapie.

De combinatie bestaat uit:

  *Hoe wij naar gebeurtenissen kijken/ hoe wij de dingen die ons overkomen interpreteren. Daar ontstaat ook ons beeld over onszelf uit en zo kunnen we onzeker worden in combinatie met:
  *Hoe je doet want dat beïnvloedt weer hoe je je voelt. Bijvoorbeeld: Als je uit angst bepaalde situaties vermijdt dan zal de angst groter gaan worden in plaats van afnemen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Hypnose

Van hypnose of trance zou je kunnen spreken als er sprake is van een toestand van diepe concentratie en ontspanning waarbij je minder geneigd bent om in je vaste en gebruikelijke patronen te denken (welke vaak een rol spelen in je problemen) en meer openstaat voor creatieve en oplossingsgerichte manieren van waarnemen, denken en handelen.
Zoals hierboven omschreven is hypnose of trance een fenomeen dat we allemaal wel meer of minder kennen en meemaken. In de therapie benutten we dit als hulpmiddel om te komen tot oplossingen, inzichten en verminderen van je klachten.

Mindfulness

Een mindful, “aandachtig” leven betekent niet eindeloos in de lotushouding zitten en mediteren. Het betekent je leven bewust leven alsof elk moment ertoe doet. Mindfulness is het tegenovergestelde van de automatische piloot. Genieten van de positieve dingen, maar ook de onvermijdelijke negatieve gevoelens en gebeurtenissen durven ervaren. Ervaren, observeren en accepteren zonder meteen een oordeel te vellen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Systemisch werken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

Cognitieve therapie en gedragstherapie

Cognitieve therapie en Gedragstherapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan.

Cognitieve therapie gaat uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Cognitieve therapie is vooral geïnteresseerd in de wijze waarop de client zich in moeilijke situaties gedraagt.

In gedragstherapie staat het gedrag centraal. Hoe iemand handelt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Binnen gedragstherapie inventariseren gedragspsycholoog en client samen probleemgedrag en bedenken en oefenen zij nieuw, beter passend  gedrag.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Cognitieve Therapie en Gedragstherapie vergelijkbare effecten hebben op probleemgedrag. Ook is steeds duidelijk dat de wijze van beide methoden, huiswerk, oefenen en samenwerken tussen de psycholoog en client, goed op elkaar aansluit.

 

EMDR

Wanneer iemand een schokkende gebeurtenis meemaakt is het normaal dat er stressklachten ontstaan als nachtmerries, schrikachtigheid en vermijding. De meeste mensen herstellen met steun van hun sociale omgeving vanzelf. Wanneer de klachten na enkele weken niet verminderen of erger worden kan EMDR worden ingezet.

EMDR is een methode die niet wordt gekenmerkt door praten, maar vooral door beleven. Van deze belevingstherapie is wetenschappelijk  aangetoond dat het mogelijk is kwellende herbelevingen van vroegere gebeurtenissen kwijt te raken.

De laatste jaren wordt met EMDR een grote variëteit van andere aandoeningen behandelt, waarbij de klachten of symptomen zonder uitzondering worden gevoed, of in stand gehouden door herinneringen aan gebeurtenissen die op een of andere manier betekenisvol zijn geweest.

Internetbehandeling

Binnen onze visie past dat je je sneller beter voelt wanneer je zelf de regie hebt en tegelijkertijd je omgeving bij de behandeling betrekt. Naast de gesprekken met uw behandelaar kan Therapieland gebruikt worden; dit is een uniek online platform. Via vragenlijsten, video opdrachten en zelfobservaties kan de patiënt op een zelfgekozen tijd en in een eigen tempo werken aan het overwinnen van klachten. Deze effectieve en betrouwbare online programma’s helpen om psychische klachten te verminderen en je weer gezond en vitaal te voelen.

Wat kost het?
 1. BGGZ

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed, hangt af van de ernst van uw klachten. LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts nodig! Voordat u contact met ons opneemt is het verstandig eerst langs uw huisarts te gaan.

Hieronder de tarieven die de NZA hanteert voor de verschillende behandelingen binnen de Basis GGZ. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken.

GGZ. Uw zorgverzekeraar kan hier van afwijken.

Product BGGZ Omschijving Maxi.aant.min. NZa Tarief Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornissen 294 € 487,26 Tussen 2 tot 5 gespr.
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen 495 € 830,23 Tussen 5 tot 8 gespr.
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen 750 € 1301,85 Tussen 8 tot 13 gespr.
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM stoornissen 753 € 2171,52 Maximaal 12 gespr.
Onvolledig behandeltraject 120 € 198,88 1 of 2 gesprekken

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2018 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen enkel eigen risico.

Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Wordt behandeling van alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet van allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt, voordat u aan het traject begint!

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een ‘zwaarder’ product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Niet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde (Basis GGZ) zorg.

Als de psycholoog dit op basis van uw klachten tijdens de intake constateert, dan kan terugverwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts samen met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kan bieden voldoende.

Ook wij blijven binnen onze praktijk veel van deze behandelingen aanbieden, maar de client zal dan wel zelf moeten betalen, eventueel vanuit de aanvullende verzekering.

Voor de niet vergoede zorg hanteren wij het uurtarief van €95,-. Bij niet vergoede zorg krijgt u uiteraard niet te maken met het wettelijk verplicht eigen risico.

Annuleren:

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging het consult bij u in rekening gebracht tegen het geldende praktijktarief van 1 consult.
Dit bedrag kan niet bij uw verzekeraar worden ingediend.

Zorg te allen tijde dat u goed weet waar u aan toe bent. Overleg bij twijfel met uw psycholoog en/of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!

`kosten voor werkgever

Niet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde zorg.

Als wij op basis van uw klachten, tijdens de intake constateren dat u niet voor vergoeding in aanmerking komt dan zal dit tijdig met u worden besproken.

Werk gerelateerde problemen komen veel voor (bv. burn out klachten) de werkgever is er vaak veel aangelegen hun mensen weer snel te laten herstellen en hun op een gezonde manier te laten werken. Werkgever zijn dan ook vaak bereid de kosten of een deel van de kosten op zich te nemen.