OUTPLACEMENT


OUTPLACEMENT

Een nieuwe baan is een ingrijpend proces. Of iemand nu op eigen initiatief de stap naar een andere functie neemt of niet, blijft professionele ondersteuning gewenst. Cedrus maakt daar al meer dan 20 jaar haar werk van. In op maat gesneden outplacement programma’s wordt een helder inzicht verschaft in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Elke keer gericht op uw persoonlijke vragen.

Wij bieden u praktische en concrete ondersteuning bij het:

 • inzicht krijgen in uw persoonlijke kwaliteiten
 • helder krijgen van uw wensen m.b.t. de toekomst
 • opstellen van uw persoonlijk profiel
 • vergroten van uw sollicitatievaardigheden (CV, brief, analyse van vacatures, presentatie en gesprekken)
 • verkennen van uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • netwerken
 • vinden van vacatures
 • solliciteren
INHOUD

Outplacement via Cedrus is outplacement zonder onnodige toeters en bellen. Want wanneer ontslag aan de orde is geldt vaak één belangrijke prioriteit; een nieuwe baan die echt passend en duurzaam is. Cedrus biedt ontslagen of boventallig verklaarde medewerkers de sleutel naar die nieuwe baan met een professioneel en persoonlijk outplacementtraject. Wij helpen binnen afzienbare tijd resultaat te boeken. Concreet, realistisch en betaalbaar.

EVC TRAJECT

Cedrus kan ook voor EVC trajecten zorgen via een samenwerkingspartner. Bovendien is Minjou Lemette EVC assessor. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dit betekent dat wat je geleerd hebt op school, in je werk of privé wordt beoordeeld en erkend. EVC maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen je hebt opgedaan. Daartoe wordt op een gestructureerde wijze, samen met jou, informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Met het certificaat toon je jouw kennis en kunde aan. Dit is heel zinvol als je jezelf verder wil ontwikkelen in een vervolgopleiding of als je bij een sollicitatie duidelijk wilt aangeven waar je staat en over welke competenties je reeds beschikt.

VOOR WIE?

Outplacement biedt toekomstperspectieven in de volgende situaties:

 • Het boventallig zijn geworden door reorganisatie of fusie;
 • Het niet meer synchroon lopen van de persoonlijke capaciteiten met de eisen van de functie;
 • Een ontstane onwerkbare situatie;
 • De uitdaging in de huidige functie voldoet niet langer.
WERKWIJZE

Na afstemming met de opdrachtgever, plannen we een persoonlijke intake met de medewerker. Wederzijdse verwachtingen en de uitgangssituatie staan hierbij centraal. Het is een moment voor beide partijen om af te tasten of wij bij elkaar passen. Na positieve bevindingen en wederzijdse afstemming wordt een individueel plan van aanpak opgesteld met daarin de doelen van het ouplacement- c.q. loopbaanbegeleidingtraject, passende instrumenten en het aantal uren. Dit is tevens afhankelijk van de vraagstelling en behoefte bij de medewerker.

ONDERDELEN OUTPLACEMENT TRAJECT

Verwerking
In een eerste gesprek wordt eerst geïnventariseerd in hoeverre u het ontslag mentaal heeft verwerkt. Gedwongen ontslag hakt er flink in. In de eerste plaats, omdat uw inkomen stopt en – meestal – wordt vervangen door een – lagere – WW-uitkering, terwijl de vaste lasten als hypotheek of huur gewoon doorlopen. Bovendien stopt bij ontslag de eventuele opbouw van een pensioen. Ook emotioneel komt ontslag meestal hard aan. Wie wordt ontslagen kan zich afgewezen voelen, ook al liggen er uitsluitend economische motieven aan het ontslag ten grondslag. Niet alleen het zelfvertrouwen wordt aangetast, maar ook de sociale functie. Wie ontslagen is, voelt zich vaak buitengesloten en eenzaam. Dat betekent dat u pas vooruit kunt kijken naar een ander werk, als u de gevolgen van het ontslag heeft verwerkt. Het is dus belangrijk de tijd te nemen om te bekijken in hoeverre u het ontslag emotioneel heeft verwerkt.

Wat kan ik?
Hieronder vallen opleiding en diploma’s, maar ook uw ervaring, werkverleden, persoonlijkheid, sterke en zwakke eigenschappen. Zijn er kennislacunes? Zo ja, is het een optie tijd en geld te investeren in bij- of omscholing?

Wat wil ik?
Ongeveer hetzelfde werk als in uw laatste baan of wilt u juist iets heel nieuws of weet u dat nog niet?

Hoe is de markt?
Hoe is de situatie op de arbeidsmarkt voor uw specifieke kennis en ervaring? Heerst er schaarste of zijn er juist weinig banen? Als dat laatste het geval is, zijn er dan misschien aanpalende markten of vakgebieden waar de marktsituatie gunstiger is?

Solliciteren
Heeft u recente ervaring met solliciteren of heeft u voor het laatst gesolliciteerd met een handgeschreven brief? Hoe profileert u zich het best op social media? Niet alle social media zijn voor iedereen even nuttig, maar voor bepaalde functies is een LinkedIn-profiel noodzakelijk.

Testen
Er zijn talloze tests om te helpen bepalen wat u wilt en kunt. Het bekendst is de beroepskeuzetest. Zo’n test kan nuttig zijn voor mensen die niet zeker weten of ze wel in de juiste sector werken of het beroep hebben dat goed bij hun past. Daarnaast zijn er tientallen tests die inzoomen op bepaalde aspecten van het werk, zoals competenties. Bij een competentietest wordt gekeken naar uw sterke en zwakke punten in uw persoonlijkheid. Kunt u goed luisteren of is dat geen sterk punt? Neemt u vaak het initiatief of heeft u liever dat anderen het voortouw nemen?

Werkomgevingtest. In wat voor soort bedrijfs- en werkcultuur voelt u zich thuis? Hoe denkt u over zaken als ruimte voor eigen creativiteit, de hoogte van het inkomen, de mate waarin individuele prestaties beloond worden, balans tussen werk en privé, status, en afwisseling in het werk?

Jobhunting
Als u samen met uw coach een beeld heeft geschetst van uw kansen op de arbeidsmarkt, is het tijd om te gaan zoeken. Samen op zoek gaan naar die vacatures die echt bij jou passen via netwerken en zoek machines.

Scroll naar top