Burn-out coaching

Een succesvolle burn-out coaching is gericht op het herkennen van en anders omgaan met de bronnen van stress. Er wordt op een gestructureerde manier gewerkt aan herstel van zowel de lichamelijke als geestelijke draagkracht. Je leert werk, verplichtingen en ontspanning weer in balans te brengen.

Voor uitgebreidere informatie ga naar onze stress en burn-out web site.

  • Voor mensen die in een burn-out zitten of erin dreigen te komen. Hoe vroeger de aanpak hoe beter de vooruitzichten tot herstel.

Onze specifieke aanpak van Burn-out

Allereerst wordt er middels testonderzoek gekeken of je burn-out hebt of dat er mogelijk iets anders aan de hand is.

Bij een burn-out is het in het begin noodzakelijk even afstand te nemen en los te komen van de werkomgeving. Ook is het in deze fase belangrijk om helderheid te krijgen over praktische zaken en vooral veel overbodige zorgen weg te nemen. Immers zorgen helpen het genezing proces niet. Genezen en weer op krachten komen, dat is de focus hier.

In deze fase gaat het erom om weer op krachten te komen. Er wordt geïnventariseerd wat stressgevende factoren zijn. Eveneens wordt nagegaan wat jou nog energie geeft en wat je vroeger energie gaf. Vervolgens gaan we aan de slag  om je weer vitaal en energiek te maken.

De interventies zijn er op gericht de volgende bronnen te vergroten:

  • Je energie (bewegen sporten)
  • positieve emoties (weer dingen voor elkaar krijgen)
  • gevoel van controle
  • vertrouwen in eigen kunnen

Ook sociale relaties zijn een belangrijke factor in je herstelproces. Sociale steun fungeert als een buffer tegen stress. Door aan deze vier onderdelen aandacht te besteden en je sociale netwerk te vergroten, bevorder je je fysieke en mentale herstelproces.

Samen werken we aan je vaardigheden om sociale steun te mobiliseren binnen én buiten je werk.

Je zorgen maken over de toekomst, over van alles piekeren kan heel de dag door gaan. Belangrijk in het herstelproces, is dat het piekeren teruggedrongen wordt. Ook gaan we kijken naar patronen in je denken, belemmerende gedachten en overtuigingen. Voorbeelden: “het lukt mij toch niet”, “ik ben niet goed genoeg enz”. Je wordt gecoacht om meer positieve en stimulerende denkpatronen te gaan gebruiken.

Meer leren relativeren en vanuit een ander perspectief naar zaken kijken kan je rustiger en mentaal weerbaarder maken. Hierdoor kun je beter om gaan met lastige situaties.

Een burn-out dwingt om naar jezelf en je patronen te kijken. Om echt te herstellen is het belangrijk aan je valkuilen te werken. Over het algemeen gaat het erom dat je beter voor jezelf zorgt en meer je grenzen aangeeft. Bij iedereen liggen de accenten anders. Door te werken aan deze aandachtspunten versterk je je persoonlijke effectiviteit.

Afhankelijk van wat jij nodig hebt kunnen wij werken aan:

assertiviteit (nee zeggen),
leren omgaan met verantwoordelijkheid (overcommitment)
delegeren (loslaten)
timemanagement
conflicthantering
zelfvertrouwen
probleemoplossende vaardigheden
mentale weerbaarheid

Een burn-out kan ook ontstaan, doordat je werk bent gaan doen wat minder bij je aansluit. Je zwemt als het ware tegen de stroom in. Als je werk doet waar je interessen en je talenten liggen gaan zaken vaak makkelijker, je zwemt dan met de stroom mee. Het gaat erin deze fase om in hoeverre je aanpassingen moet doen in je huidige werk of dat je misschien wel een totaal andere richting moet gaan zoeken.

Tevredenheid met het werk dat je doet draagt bij aan je gezondheid. Samen onderzoeken we in welke mate het mogelijk is om de condities op je werk te verbeteren.

Je kunt dan denken aan:

goed leiderschap,
heldere verwachtingen,
sociale relaties met collega’s,
autonomie en
controle in je werk.
ontspannen sfeer
Een onderdeel is hier dat je je werkgever en of je bedrijfsarts erbij betrekt om de werklast in overeenstemming met jouw capaciteiten in interessen te brengen.

De schadelijke effecten van burn-out kun je minimaliseren door een betere afstemming tussen jouw persoonlijke behoeften (bijvoorbeeld scholing, training en werkaanpassing) en je baan.

We onderzoeken in welke mate het mogelijk is om de condities op je werk te verbeteren. Je betrekt je werkgever om de werklast in overeenstemming met jouw capaciteiten te brengen.

We besteden hier ook aandacht aan het feit of je in je baan met de stroom mee kunt zwemmen, door te kijken of je talenten en capaciteiten zo veel mogelijk ingezet kunnen worden. Voor een goede afstemming tussen werk en persoon kijken we samen naar je taakeisen, werkomstandigheden en belastbaarheid.

Werkhervatting is een belangrijk aspect van je herstelproces. Samen maken we een terugvalpreventieplan om terugval bij werkhervatting tot een minimum beperken. Wat zijn je leermomenten geweest? Wat wil je vasthouden en wat wil je nog verbeteren? Wat kan jouw verdere herstel belemmeren en bevorderen? Hoe kan je werkgever je ondersteunen in je herstelproces en bij het ontwikkelen van re-integratieactiviteiten? Je bespreekt met je werkgever of bedrijfsarts aspecten als werkomgeving, werktijden, werktempo, aantal uren, taken, fysieke werkomgeving, samenwerking, aansturing, pauzes, verantwoordelijkheid en dergelijke.