2e spoor

loopbaan wandeling

Re-integratie 2e spoor

Wanneer re-integratie niet mogelijk is start spoor 2. De coaches van Bureau Cedrus zorgen dat de werknemer weet welke functies en welk type organisatie bij hem past en de werknemer beheerst de vaardigheden om zelfstandig een nieuwe functie te verwerven. Aan het einde van het traject ervaart de werknemer weer regie over zijn leven.

voor wie

Externe re-integratie wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd. Voor zowel werkgever als werknemer is dit een verplicht traject dat start als blijkt dat een werknemer niet langer zijn oude óf een andere functie in hetzelfde bedrijf kan uitoefenen.

Doel

Het doel van re-integratie 2e spoor is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever volgens de stappen van de Wet verbetering poortwachter. Met passend wordt bedoeld: een functie die rekening houdt met en aansluit op de betreffende beperking(en). In deze zoektocht staat u er niet alleen voor. Cedrus ondersteunt intensief met een vaste begeleider en arbeidsbemiddelaar per re-integratietraject. Samen komen we vooruit.

Wanneer

Rondom de eerstejaarsevaluatie geven de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige een advies over de mogelijkheden van de zieke werknemer. Als werkhervatting of een andere functie in hetzelfde bedrijf (spoor 1) niet gaat, wordt er gekozen voor spoor 2 re-integratie. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan meer inzicht geven in de situatie op spoor 1 en onderbouwt de inzet van re-integratie tweede spoor. Op basis van dit advies wordt een re-integratiebureau ingeschakeld en start het 2e spoor traject. Re-integratiebureau Cedrus houdt het doel voor ogen, adviseert en verbindt de verschillende belanghebbenden met elkaar zodat het re-integratietraject optimaal verloopt.

Wet poortwachter

Wet verbetering poortwachter en re-integratie 2e spoor

Sinds 2006 is de Wet verbetering poortwachter als onderdeel van de WIA-wet van kracht met als doel om een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk aan geschikt werk te helpen. Vanuit de Wet verbetering poortwachter hebben werkgever en -nemer de plicht om, conform de wettelijke kaders, een maximale inspanning te leveren voor het slagen van de re-integratie. Later wordt dit getoetst door het UWV. Bij onvoldoende inzet of het ontbreken van bepaalde handelingen zijn zij gerechtigd de werkgever te sanctioneren en / of de werknemer te korten op de uitkering na einde wachttijd (einde van het dienstverband).