1e 2e en 3e spoor re-intergratie

Re-integratie betekent dat je weer aan het werk gaat na werkloosheid of ziekte. Re-integreren kan in je eigen werk of in ander werk, zowel bij je eigen werkgever als elders.

Re-integratie 1e spoor

Bij spoor 1 ligt de focus op herplaatsing in de juiste functie bij de huidige werkgever. Een Proffesionele  re-integratiecoach van Bureau Cedrus vergroot de kans op een geslaagde herplaatsing.

Voor wie

De werknemer is vanwege ziekte of gebrek niet meer in staat om zijn eigen functie te verrichten. Cedrus begeleid dit proces volledig.

Doel

Partijen voeren in goed overleg samen de verplichtingen uit die zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter om de kans op re integratie te optimaliseren en sancties van het UWV te voorkomen.

Re-integratie 2e spoor

Wanneer herplaatsing naar passend werk bij de eigen werkgever niet mogelijk is start spoor 2. Samen gaan wij door rekening te houden met alle omstandigheden op zoek naar passend werk bij een andere werkgever.

De professionals van bureau Cedrus traceren uw talenten en mogelijkheden, om aansluiting te vinden naar zo leuk mogelijk passend werk. De professionals van bureau Cedrus beschikken over veel test instrumenten om deze vaardigheden en talenten te ontdekken.

Voor wie

Voor mensen die vanwege ziekte of gebrek hun eigen functie niet meer kunnen uitoefenen.

Doel

Het doel is om mensen succesvol te herplaatsen naar zo leuk mogelijk passende arbeid.

Wanneer

Zodra duidelijk wordt dat er vanwege ziekte of gebrek herplaatsing naar een andere functie noodzakelijk is mag de re-integratie beginnen.

Het initiatief tot re-integratie kan worden genomen door de betrokken werknemer maar ook door personeelszaken, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is inzet voor spoor 2  na 1 jaar arbeidsongeschiktheid verplicht.

Wet poortwachter

Wet verbetering poortwachter en re-integratie 2e spoor

Sinds 2006 is de Wet verbetering poortwachter als onderdeel van de WIA-wet van kracht met als doel om een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk aan geschikt werk te helpen. Vanuit de Wet verbetering poortwachter hebben werkgever en -nemer de plicht om, conform de wettelijke kaders, een maximale inspanning te leveren voor het slagen van de re-integratie. Later wordt dit getoetst door het UWV. Bij onvoldoende inzet of het ontbreken van bepaalde handelingen zijn zij gerechtigd de werkgever te sanctioneren en / of de werknemer te korten op de uitkering na einde wachttijd (einde van het dienstverband).

Re-integratie 3e spoor

Re-integratie 3e spoor is het re-integratietraject dat wordt ingezet nadat het UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft toegekend.

voor wie

Re-integratie derde spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigen risico drager is voor de WGA.

Doel Eigenrisicodrager en WGA

Het doel van een 3e spoor re-integratietraject is het vinden van een duurzame functie en het verminderen van de kosten voor de werkgever.

Eigenrisicodrager en WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en valt uw werknemer onder de WGA-regeling dan bent u na einde wachttijd tien jaar verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Zolang er arbeidsmogelijkheden zijn, is het raadzaam een (ex)-werknemer te begeleiden bij de re-integratie. Daarmee vergroot u de kans op een baan wat uw schadelast beperkt. Door daadkrachtig samen te werken biedt re-integratiebureau Cedrus u hierbij de helpende hand.

Win-win

Re-integratie derde spoor: win-winsituatie

De beperkingen van een (ex)-werknemer worden in de Functionele Mogelijkheden Lijst vastgesteld door de bedrijfsarts/verzekeringsgeneeskundige. Dit persoonlijke belastbaarheidsprofiel vormt de basis voor het re-integratieplan 3e spoor. Binnen de mogelijkheden van de werknemer wordt er gefocust op werkhervatting en het bereiken van tenminste 65% van de resterende verdiencapaciteit (een bedrag dat de werknemer zou moeten kunnen verdienen in een nieuwe functie).

Zowel werkgever als werknemer zijn gebaat bij een succesvol re-integratietraject. Het ontlast de schade van een werkgever en voorziet de werknemer van een nieuwe start op de arbeidsmarkt en hogere inkomsten. Cedrus heeft als uitgangspunt dat er voor iedereen kansen liggen. Het is de uitdaging deze te herkennen en ze vervolgens te pakken. Met de blik op de toekomst adviseren en begeleiden wij u daarin.